Hyppää sisältöön

Mitä on arkkitehtuuripolitiikka?

Arjen arkkitehtuuripolitiikka muodostuu kaikista rakennettua ympäristöä koskevista päätöksistä, jotka vaikuttavat rakennusten ja yhdyskuntien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Erityisesti valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen toimilla on keskeinen merkitys rakennetun ympäristön laadun kehitykselle.

Viimeisen 30 vuoden aikana on alettu yhä laajemmin nähdä arkkitehtuurin laadun merkitys sosiaaliselle ja kulttuuriselle kehitykselle sekä vaurauden ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvulle. Tätä silmällä pitäen useat Euroopan maat ovatkin ryhtyneet kehittämään arkkitehtuuripoliittisia toimia ja ohjelmia, joilla pyritään edistämään tilojen suunnittelun yleistä laatua ja kasvattamaan tietoisuutta rakennetusta ympäristöstä.” (Joao Ferreira Bento: Survey on Architectural Policies in Europe, 2012)

Julkisten tilojen, kaupunkikulttuurimaisemien, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laatu ovat erittäin tärkeitä kaupunkiväestön elinolosuhteille. Tällaiset sijaintivalintoja ohjaavat ’pehmeät’ tekijät ovat tärkeitä tietoteollisuuden yritysten ja ammattitaitoisen ja luovan työvoiman houkuttelemiseksi sekä matkailun edistämiseksi. Arkkitehtuurin, infrastruktuurinsuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta onkin tietoisesti lisättävä, jotta voidaan luoda vetovoimaisia, käyttäjien tarpeet huomioon ottavia ja arkkitehtuuriltaan ja rakennuskulttuuriltaan korkealaatuisia julkisia tiloja. Rakennuskulttuuri (Baukultur) on tässä yhteydessä ymmärrettävä sanan laajassa merkityksessä kaikkien suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttavien kulttuuristen, taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökohtien summana.
Toimivien ja hyvin suunniteltujen kaupunkitilojen ja infrastruktuuriverkkojen luominen ja  turvaaminen on tehtävä, johon valtion, alue- ja paikallisviranomaisten sekä kansalaisten ja yritysten on yhdessä osallistuttava.” (EU:n kestävää kaupunkikehitystä käsittelevä Leipzig Charter, 2007)

Arkkitehtuurilla on yhdistävä ja innovoiva tehtävä rakentamiseen, kaupunki- tai maisemasuunnitteluun tai rakennetun ympäristön kohentamiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluvaiheesta alkaen.” (Euroopan unionin neuvoston päätelmät arkkitehtuurista ja kulttuurin vaikutuksesta kestävään kehitykseen, 2008)